Regler

Regler för Uppsala – Trondheim – Uppsala är baserade på och liknar i mycket regler för Brevets Randonneurs Mondiaux.

Deltagande

Uppsala – Trondheim – Uppsala är öppen för alla cyklister minst 18 år gamla, utan krav på särskild klubbtillhörighet. För att delta krävs en korrekt anmälan med godkännande av villkor för deltagande och anmälan. Villkor för anmälan, betalning och återbetalning finns på sidan för deltagare.

Randonneur Stockholm äger rätt att göra mindre ändringrar i rutt, utbud av kontroller och andra delar av turen.

Ansvar

Uppsala – Trondheim – Uppsala är inte en tävling. Alla deltagare anses vara ute på personlig resa. Alla deltagare är skyldiga att själva hålla med ansvarsförsäkring och annan relevant försäkring.

Randonneur Stockholm, medarrangörer eller representanter för någon av dessa är inte ansvariga för skador på vare sig deltagare, tredje part eller egendom.

Deltagare ska uppträda värdigt och är personligt ansvariga för att följa gällande trafikregler. Deltagare ansvarar för att följa instruktioner från turens funktionärer. Skräp ska slängas på avsett ställe i papperskorg eller återvinning.

Utrustning

Alla typer av trafikdugliga cyklar med ren mänsklig framdrivning får användas. För tandemcyklar krävs dubbel startavgift.

Vid cykling i mörker och skymning krävs belysning. Blinkande belysning får inte användas.

Hjälm ska användas. Undantag medges för cyklister i helkåpade velomobiler.

Bana

Alla cyklister ska följa den bana som är angiven i GPX-fil, karta eller vägnötter. Om en cyklist avviker från banan ska cyklisten återgå till banan där hen avvek. Alternativa vägar är tillåtna bara där arrangören meddelat detta.

Stämpling

Vid start får alla deltagare ett brevetkort som ska stämplas på bestämda ställen längs banan, inklusive vid start. Dessa kontroller kan vara bemannade av arrangören men också caféer eller andra inrättningar. Om en kontroll är är markerad som "fri kontroll" får kortet stämplas på valfri inrättning inom tätorten. Det kan också förekomma hemliga kontroller längs banan.

Om en kontroll inte är öppen kan stämplar utplacerade av arrangören användas. Om sådan saknas är också elektronisk stämpel i Uppsala-Trondheim-Uppsalas app, bild på cyklist eller intyg från andra personer godkända.

Stämpling ska göras inom det tidsintervall som gäller för kontrollen. Arrangören kan medge undantag från detta vid oförutsedda händelser.

Stämpelkort ska skrivas under och lämnas in efter sista stämplingen vid målgång.

Rapportering

Deltagares namn, ort, klubb och profilbild, rapporter om var deltagare är och resultat kan publiceras på turens hemsida.

Se sidan med datapolicy för detaljer.

Support

Planerad support får enbart tas emot vid kontroll, utom om en cyklist behöver bryta deltagandet. Privata bilar för medföljande bör undvika att köra längs rutten i närheten av deltagande cyklister, och undvika rutten helt mellan Uppsala och Älvdalen.

Sanktioner

Allt fusk medför diskvalificering. Brott mot dessa regler eller mot instruktioner från funktionärer kan medföra diskvalificering.

Tolkning

Randonneur Stockholm har tolkningsföreträde av dessa regler. Överklagan och synpunkter ska ha kommit in till Randoneur Stockholm senast en vecka efter att turen stänger.

© 2018 Randonneur Stockholm
Om UTU
Policy för kakor och data